logo

KBKV

FRBC

Koninklijk Belgisch Kano Verbond

Fédération Royale Belge de Canoë

Terug Introductie Derogatie-tekst (Fr) Derogaties | Site en français Site in Deutch

Kajakvaren in het Waals Gewest

In 1994 nam de minister van leefmilieu een eerste ministerieel besluit, Het werd vervangen door een tweede op datum van 19 maart 2009. Het was uit een bekommernis voor het leefmilieu dat bepaalde maatregelen werden getroffen. Het decreet bepaald de modaliteiten onder dewelke varen en duiken toegestaan zijn op en in de onbevaarbare waterlopen.

Er worden drie bijlagen (annex) gegeven dewelke in de eerste bijlage het type rivier behandelen, in de tweede bijlage de eventuele minimum en maximum debieten en in een derde bijlage tenslotte wordt verduidelijking gegeven bij de nieuwe, sinds 01 juli 2009 gebruikte herkenningsplaten.

In bijlage 1 vinden we dus de types rivier terug, dat zijn er drie met name:

België is een klein land met een hoge graad van bevolking wat de Ardennen, en zeker haar rivieren, tot een erg gevoelig gebied maakt. Inderdaad, de overrompeling en de overbevaring van onze rivieren door commerciële groepen uit zowel binnen- als buitenland , de evolutie van het kajakmateriaal met de daaruit volgende tendens om eender wat en hoe te bevaren en dit zonder rekening te houden met verantwoorde waterstanden , dit alles heeft geleid tot een beperkende regelgeving. Op erg brutale wijze zijn we gegaan van een "alles mag" naar een alles is gereglementeerd, lees is verboden.

Bijkomend, bovenop deze drie voornoemde rivierlijsten (A,B en C) heeft het KBKV ( Koninklijk Belgisch kanoverbond) een systeem van derogaties bekomen waaromtrent u hieronder verdere informatie kan vinden.

De aan het KBKV toegekende derogaties.

Het KBKV heeft, dank zij lange en soms harde onderhandelingen de toestemming bekomen om met kajak of kano te varen in een systeem van uitzonderingsvoorschriften (de derogaties) dewelke onze leden zeer nauwgezet dienen op te volgen. Zo zijn een speciale sticker op de boot en een geldige lidkaart broodnodige elementen die in geval van controle moeten kunnen voorgelegd worden. Deze controles worden uitgevoerd door beëdigde personen die deel uitmaken van de dienst van waters en bossen, of van de speciale anti-stropers eenheid (BAB wat staat voor Brigade anti Braconnage), of leden van de politie.

Vaarders dewelke geen lid zijn van de Belgische federatie moeten zich noodgedwongen beperken tot de rivieren zoals ze vermeld worden in lijsten 1A,1B en 1C en dewelke u kan nalezen op de website van het Waals Gewest: http://kayak.environnement.wallonie.be/information_nl.jsp

Indien U geen lid bent en toch van deze derogaties wil gebruik maken dan zal u zich moeten aansluiten bij een vereniging uit het Nederlandstalig landsgedeelte (Peddelsport Vlaanderen) of uit het Franstalig landsgedeelte (FFC). Een andere mogelijkheid is er NIET.

Buitenlanders zijn bij sommige clubs zonder meer welkom en zo zijn vaarders uit Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland reeds lang aangesloten.

We begrijpen de ontgoocheling van onze niet aangesloten kajakvrienden maar de bescherming van dat stukje leefmilieu wat nu net onze speeltuin is, wel die bescherming laat nu eenmaal niet langer toe om even waar wat te doen.

Sommige dier- en plantensoorten zijn beschermd, we kunnen en moeten dit aanvaarden. Zo zijn bijvoorbeeld otter en bever terug van weggeweest. Evenzo voor enkele uiterst zeldzame vissoorten en weekdieren.

Het is door de voorschriften te volgen en te respecteren dat wij kunnen blijven varen, dit ondanks de bedreigingen onder dewelke onze sport gebukt gaat.

Bijna al onze riviervalleien zijn immers opgenomen in het project Natura 2000 of bevinden zich compleet in een natuurreservaat.

Wij herinneren er u aan dat zonder de volle overgave van onze federatie, we zeer zeker zouden gegaan zijn naar een totaal vaarverbod op al onze kleine Ardeense pareltjes.

Samengevat :

Onze federatie heeft twee vertegenwoordigers dewelke gemandateerd zijn haar belangen te verdedigen en te behartigen tegenover de autoriteiten. Het zal hen een plezier zijn om U eventuele verdere inlichtingen te verstrekken. Hun gegevens staan hieronder vermeld :

Tot Paddels! Herman Struyf en Jean-Pierre Crohin

Peddelsport Vlaanderen:Herman Struyfliefst per mailhermanstruyf@hotmail.com
FFC:Jean-Pierre Crohin+32 497 44 08 39 jean-pierre.crohin@skynet.be


 >  De derogatie-wettekst (franstalig) voor de periode 1/10/2022-30/9/2025 (om mee te nemen in de boot)
 >  De tekst van het decreet van maart 2009 rond kajakken op onbevaarbare waterlopen in Wallonië
 >  De tekst van de wet van 28 december 1967 over de onbevaarbare waterlopen in Wallonië

Copyright © 2023 KBKV vzw - FRBC asbl
URL: http://www.kbkv.be/riv-wal/index.nl.php

Reacties aan:webmaster@kbkv.be